TAXE SI IMPOZITE

PERSOANE FIZICE:

Tipul clădirii VALOAREA IMPOZABILĂ- (lei/mp)
Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire(condiţii cumulative) Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 806 478
B.Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 219 137
C.Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 137 123
D.Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic 82 54
E.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipirile de clădiri prevăzute la lit.A - D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurule de clădiri prevăzute la lit.A - D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

CALCULUL IMPOZITULUI PE TEREN

Nr. crt Zona/lei
A B C D
Teren arabil 24 18 16 13
Păşune 18 16 13 11
Fâneaţă 18 16 13 11
Vie 40 30 24 16
Livadă 46 40 30 24
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 24 18 16 13
Teren cu apă 13 11 17 x
Drumuri şi căi ferate X X X x
Teren neproductiv X X X x

CALCULUL IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aaceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipul de autovehicule Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 36
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 72
5. Autorisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 145
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţia internă 30
8. Tractoare înmatriculate 18

În cazul unei remorci, al unei semiremoreci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor :

Masa totală maximă autorizată Impozit(lei)
a) până la 1 tonă inclusiv 8
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45
d) peste 5 tone 55

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

Suprafaţa Taxa – lei/mp -
- până la 150 mp inclusiv 5
- între 151 şi 25o mp inclusiv 6
- între 251 şi 500 mp inclusiv 8
- între 501 şi 750 mp inclusiv 10
- între 751 mp şi 1000 mp inclusiv 12
- peste 1000 mp 12 + 0.01 leu/mp pentru ceea ce depăşeşte 1000 mp